Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycja Siegert

Specjalizacje

Kancelaria oferuje pomoc prawną osobą prywatnym, przedsiębiorcom, a także podmiotom gospodarczym.

 

Prawo Karne

W ramach prawa karnego Kancelaria zajmuje się obroną Klienta we wszystkich stadiach postępowania karnego (przygotowawczym i sądowym) w sprawach karnych, karnoskarbowych, sprawach o wykroczenia, a także w sprawach dotyczących nieletnich.
Występuje w postępowaniach wykonawczych (np. o przerwę w wykonaniu kary, o odroczenie wykonania kary, w sprawach o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności), a także reprezentuje pokrzywdzonych oraz oskarżycieli prywatnych i oskarżycieli posiłkowych.

Prawo Cywilne

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie prawa cywilnego obejmuje m.in.:

 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego,
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego,
 • sprawy dotyczących nieruchomości,
 • sprawy o zapłatę,
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (zwłaszcza w sprawach z zakresu zdarzeń medycznych), spory wynikających z umów, a także windykacji należności.

Zajmuję się także:

 • sporządzaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych,
 • negocjowaniem kontraktów,
 • reprezentowaniem Klientów przed sądami wszystkich instancji,
 • sporządzaniem pism procesowych i opinii prawnych,
 • udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa cywilnego.

Prawo Rodzinne

W zakres usług związanych z prawem rodzinnych wchodzi reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty,
 • zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • władzę rodzicielską,
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Udzielam także porad prawnych oraz przygotowuję pisma procesowe oraz wnioski.

Prawo Spadkowe

Kancelaria zajmuje się także sprawami z dziedziny prawa spadkowego. Wśród oferowanych przez nią usług znajdą Państwo porady prawne oraz sporządzanie pism procesowych. Zajmuje się także reprezentowaniem Klientów przed sądami w sprawach o:

 • zachowek,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia.

Prawo Administracyjne

Kancelaria zajmuje się reprezentacją przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sporządzaniem pism procesowych w toku postępowania administracyjnego (odwołań od decyzji, skarg), jak również udzielaniem porad prawnych oraz sporządzaniem opinii prawnych.

Prawo Handlowe

W toku postępowania rejestrowego Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
 • reprezentowania podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców,
 • doradztwa i prowadzenia sporów w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz sporach między wspólnikami (akcjonariuszami),
 • reprezentacji Klientów w procesach o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności.
Zajmuję się także sporządzaniem:
 • projektów umów,
 • regulaminów,
 • statutów,
 • opinii prawnych.
Nadto w ramach świadczonych usług Kancelaria podejmuje się stałej obsługi spółek prawa handlowego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmują
reprezentację zarówno pracodawców, jak i pracowników w przed sądowych postępowaniach pojednawczych oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym m.in. w procesach:

 • związanych z dochodzeniem przez pracowników odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy,
 • dochodzenia roszczeń od pracowników związanych z ich odpowiedzialnością za wyrządzoną na rzecz pracodawcy szkodę,
 • o audyt prawny dokumentacji związanej z zawieranymi przez pracodawcę umowami o pracę,
 • o dochodzenie świadczeń z ZUS.

Oferuję również sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej obsługi przedsiębiorców, w której zakres wchodzi m.in. reprezentacja przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi, organami administracyjnymi, sporządzanie projektów umów i opinii prawnych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Kancelaria oferuje także możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do mnie.